He Waka Eke Noa

Thursday 16 July 2009 - Rotorua

"E tipu, e rea, mō ngā rā o tō ao; ko to ringaringa ki ngā rākau a te Pākehā hei oranga mō tō tinana; ko tō ngākau ki ngā taonga o ō tīpuna hei tikitiki mō tō māhunga. Ko tō wairua ki tō Atua, nāna nei ngā mea katoa"